KitchenSmart Otvarač konzervi

838077 KitchenSmart Otvarač konzervi

Mehanički otvarač konzervi za jednostavnu uporabu

  • 21 cm
  • 190 g
838077 KitchenSmart Otvarač konzervi 838077 KitchenSmart Otvarač konzervi